Algemene voorwaarden/ behandelcontract

Artikel 1:
Toepassing Algemene Voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening/therapie van Gea van den Akker en Emotietherapie Freesense.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “de therapeut” dan wel de’’ eft therapeut’’ of de’’ N.L.P. coach’’ betreft dit Gea van den Akker of een eventuele vervang(st)er van haar.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘’de cliënt/klant’’ betreft dit degene(n) die in behandeling komt/komen bij Emotietherapie Freesense.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘’de ouders/verzorgers van de cliënt/klant’’ betreft dit de persoon of de personen die eindverantwoordelijk zijn voor de cliënt/klant.

Artikel 2:  Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid.

1. De therapeut/coach draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de lichamelijke noch geestelijke gezondheid van de cliënt/klant en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor problemen die verband houden met, of voort komen uit de lichamelijke en/of geestelijke gezondheidstoestand voor, tijdens of na de behandeling/sessie bij Emotietherapie Freesense.

2. De therapeut/coach is nimmer aansprakelijk voor verlies,  schade of diefstal van meegenomen bezittingen naar de locatie van Emotietherapie Freesense en tijdens de behandelingen/sessies bij Emotietherapie Freesense.

3. Het gebruik van eft en andere technieken bij Emotietherapie Freesense is geen vervanging voor een bezoek aan een arts of therapeut, en niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische hulp.

eft is een interventie techniek; niet het enige middel (ook niet altijd het beste van alles) en sluit geen enkel ander middel uit.
Gebruik je gezonde verstand; eft of T.A.T. niet meer dan 2.5 uur per dag.

Artikel 3:
Beroepscode
CAT 2020 Gecertificeerd

Gea van den Akker is aangesloten bij de beroeps vereniging CAT therapeuten, met de daarbij behorende CAT morele beroepscode, deze luid als volgt:

Een CAT-therapeut belooft te handelen naar deze beroepscode.
Een CAT-therapeut handelt altijd naar het welzijn van de cliënt.
In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast met de intentie de cliënt schade te berokkenen op wat voor manier dan ook.
Een CAT-therapeut is zich bewust van een relatie tussen de alternatieve therapeut en de cliënt en honoreert en respecteert deze altijd.
In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast die in strijd zijn met de Nederlandse wet.

Indien een CAT-therapeut constateert dat de cliënt een niet-gediagnosticeerde aandoening heeft, raadt de CAT-therapeut de cliënt aan een bezoek te brengen aan een reguliere arts.
Persoonlijke informatie die een cliënt geeft aan een CAT-therapeut wordt door de alternatieve therapeut als vertrouwelijk behandeld.

Een CAT-therapeut respecteert het Collectief Alternatieve Therapeuten.
De informatie van Emotietherapie Freesense is met zorg samengesteld.
Desondanks is de informatie aan verandering onderhevig; er kunnen geen rechten en aansprakelijkheden worden ontleend welk voortvloeien uit eventuele onvolledigheid of onjuiste informatie of het verkeerd interpreteren van de informatie.
Eveneens kunnen er geen rechten en aansprakelijkheden worden ontleend aan links van derden uit de website of andere informatie van Emotietherapie Freesense.

Artikel 4:
Klachten procedure.
Emotietherapie-freesense is aangesloten bij het GAT ( Geschillen alternatief therapeuten).
Het Gat is erkend door het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport.

Artikel 5
Privacy wet AVG:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
ik doe mijn  best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik:
zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut/coach.
De therapeut bewaart het dossier 15 jaar na afronding van de therapie met de klant/cliënt, daarna wordt het vernietigt.

2. Derden mogen het dossier nimmer inzien tenzij de klant/cliënt hier schriftelijk toestemming voor geeft.
3. De klant/cliënt mag zijn dossier inzien, maar niet meenemen, dit dient de cliënt/klant  schriftelijk aan te vragen bij de therapeut.
De therapeut zal zijn best doen dit op korte termijn mogelijk te maken, tenzij er dringende redenen zijn om dit te weigeren.

Artikel 6:
Afspraken maken/annuleren.

Afspraken dienen via telefoon of via e-mail te worden gemaakt. Het annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch en uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Bij geen of niet tijdige annulering wordt half tarief in rekening gebracht.
De therapeut behoudt zich het recht voor haar tarieven jaarlijks eenmaal te verhogen.

Artikel 7:
Betaling.

1. De betaling dient contant of per pin (indien aanwezig) te geschieden direct na elke behandeling/sessie.
2. Emotietherapie Freesense behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van betaling een incassobureau  in te schakelen.
De kosten hiervoor zijn voor rekening van de cliënt/klant. 

Hoewel er met E.F.T. verbluffende resultaten worden geboekt, kunnen en willen Gea van den Akker, deze website en Emotietherapie Freesense  geen verantwoordelijkheid dragen voor jouw leven omdat je deze tool (E.F.T.) wil of gaat gebruiken, met of zonder therapeut.

Als je deze technieken gaat gebruiken moet je er mee akkoord gaan om de volledige verantwoording voor jezelf  te nemen.

Kun of wil je niet akkoord gaan met deze voorwaarden, klik dan op het rechter kruisje boven aan deze site om deze te verlaten.

EDIT